biuro@pilamis.pl

42 278 22 63

PRZETARGI

Wyłonienie Wykonawcy w formule Wybuduj dla budynku hotelowego
REYMONT w Łodzi.

Ogłoszenie o postępowaniu

Wyłonienie Wykonawcy w formule Wybuduj dla zadania inwestycyjnego p.n.

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Reymont” w Łodzi w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu i ogrodzenia, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”Nazwa i adres Zamawiającego
PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,

www.phhhotele.pl

Inwestor Zastępczy
PILAMIS SP. Z O.O., SP.K. 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133d lok.127

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnego odbioru franczyzodawcy BEST WESTERN HOTEL GROUP obiektu zgodnego z AIDEN Brand Standards dla zadania inwestycyjnego p.n.
„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Reymont” w Łodzi w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu i ogrodzenia, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”

Termin wykonania zamówienia
Przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych podano w punkcie 3 Załącznika nr 1.

Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) Wykonawca musi spełniać wymagania wskazane w części A Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie części B Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, dokumentacją projektową, standardami Franczyzodawcy oraz w sposób określony w projekcie Umowy i innych załącznikach do Zapytania.

4) Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela. Wykonawca nie jest zobowiązany na etapie postępowania do składania powyżej wymienionych dokumentów.

Kryteria oceny ofert
Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w Załączniku nr 1.

Sposób i termin składania ofert
Termin i sposób składania ofert podano w Załączniku nr 1.

Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
2.Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3.Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.
5.Załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część.

Załączniki do pobrania: 

Zapytanie ofertowe
• Załącznik nr 1 - SWZ
• Załącznik nr 2 - Formularz oferty
• Załącznik nr 3 - Wymagania formalne
• Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych robót
• Załącznik nr 4a - Wykaz zrealizowanych robót - Kierownik Budowy
• Załącznik nr 4b - Dysponowanie personelem w zakresie prac konserwatorskich
• Załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta
• Załącznik nr 6 - OPZ
• Załącznik nr 7 - Wzór umowy
• Załącznik nr 8 - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
• Załącznik nr 9 - Zawartość i forma dokumentacji powykonawczej
• Załącznik nr 10 - Klauzula RODO do procedury przetargowej
• Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa
• Załącznik nr 12 - Oświadczenie o poufności
• Załącznik nr 13 - Wzór gwarancji
• Załącznik nr 14 - Standard AIDEN