biuro@pilamis.pl

42 278 22 63

NADZÓR INWESTORSKI

Działamy w branżach: konstrukcyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i drogowej  

Bieżący nadzór nad realizacją inwestycji 

Weryfikacja, opiniowanie i kontrola dokumentacji  

Analiza wyceny robót w zakresie ilościowym i jakościowym 

Kontrola dostaw materiałów i urządzeń, weryfikacja zgodności z wymaganiami Specyfikacji Technicznej  

Kontrola jakości wykonywanych robót i przestrzeganie przepisów BHP 

Kontrola i nadzór zgodności robót z aktualnym stanem prawnym i projektem 

Kontrola postępu robót zgodnie z harmonogramem  

Analiza i kontrola finansowo-rzeczowa inwestycji 

Analiza ryzyka 

Udział w próbach i odbiorach robót 

Consulting i doradztwo zagadnień związanych z przedmiotem nadzor